�����
���������
���-��� ������� �����������
��������� ������ ������ ���-��� "��� ��������", ������� ����� ������� ���������� �� ������������ ���������-��.
����� ����� �����������
�����-�������
����� ������� �����-������� ���������� � ������������ � ��� � ����������� �.�����������.
����� ����.
��������� ���������� ������ ��� � ����������� �����������.
����
��������� ����� ���������� ����������� �� ��� ���������� �������.
�����
��������� ����������� ������ ����� - ����� ����������� ����������� �� ��.

����������� ���� ������������ ������ ''������������ ������''

�����-������� �����������


���� � ������� ���������� - ������, ����� � ������� � �� �������������� ��������


����������� ���������

������ ��������������� ����. ������� ���.
21 ������ 2006 �. 10 �����.

������������������ ������������ ��������������� ����
������������ �������� ���������� ��������� �.�. �������

��������������������. �������. ����������, ����������� ����� �������������.
���������� �. �. ���������� - �� �������� ������������.
� ��� ��� ���� ��������� ��� � ������� ������ � ������� � ������������. ����������� �������, �� ��� ������ �� ������, ������ � �������� ���������� � ��������� ��������.
��� �� ����� ������ ��������� ��������, ��, ��� �� �����, �� ��������, ��� ������ �� � ������� �������. ��� �� ���� ������, ��� �������, ����� ������ ������ � ������� �������. � ������� �����, ��-������, ���� ������ �������� ������������ ��������.
�, ��-������, � ���� ������������ ��������� �������� ������ �� �����. � ��� ������ ���� �������� ���������? �� ����� ������ ������� ��� ����, ��� ������� ���� �� ���� ��������, ������� �������� � ������? ������� ���� ���������.
�� ������ ��� ��������� ������ ����������, ��������, ��� ��� � ������� ���������, �� �� ��������� ������� �� ��������� � ���, ��� ������ ������ � ��������, ������������ ��... (�������� ��������).
��������������������. ��������� ��������� ����������, ����������.

���������� ����� ���������� � ��� ������ ���������: ������ �������� ���������� � ������� ������ �����������, ���������� ������� ��������� � ������� ������ ���������� ������������� ��������������� ���� �� �������� � ���������� �������� � ����� � ���������. ���� ������ ������. ����������, ���������� ������� ������������. �������� ��������.
���������� �. �. ��������� ��������!
� �� ������� ������ ������������� ������������� ���� ������. �� ����� ��� ����� ��������� ����������� �������� � ����������� �������, � ������� �����������. ��, � ���������, �������� ����������� ���. �� ���������������� ���� ���, �� ������ �������, �� ���� ����������� �����������. ��� �� ������ ��� �����... �� �� �������������� ����. ���� �������, �������, ���������� ������������: "��������� �����������, ������������ ��� ������������ � ������������ � ����������� ����". ��� � ��. � ��� ��� �������� �������, �� ����� � �����, ����� � �����. ������� ����� ��������?
��, ����� �����������. �� ����� �����. � ��� ���� �������. ��� �� ����� ������� ����������� ����������. ��� �� �����. �� ���, ������ ������� � ����������� ����� ������ ����-�� �������� ��� �� ������? �� ���� ������ ��� �����������, �� ������ ����-�� ����, ����� �������� �� ���� ���� ���� ���...
��������������������. �������.� ������ �������� 
�������� ������� ������������� �����������
�������: (495) 662-2616
e-mail: duma@alexeymitrofanov.ru
•   •   • 
�� ���� �������� ��������� � �����������������
����� ������ ���������� � ������ ArtSPb.Ru
webmaster@alexeymitrofanov.ru
•   •   • 
����� �.�. ����������� �� ���������� ������ ����������� �.�. ����������� �������������� ����������� �.�. ����������� ������� � ����� ������ �.�. �����������